OFIS NASYONAL IDANTIFIKASYON

LIBÈTE EGALITE FRATÈNITE

REPIBLIK DAYITI

emb

NÒT POU LA PRÈS

Ofis Nasyonal Idantifikasyon ap eskizel pou reta ki te genyen nan livrezon kat
yo e li pran plezi pou fè tout sitwayen konnen li gen yon bon valè kat
idantifikasyon nasyonal ki gentan pare nan chak biwo li yo.

Kidonk lap mande tout sitwayen ki konsène pou pase reklame kat yo nan
biwo kote yo te enskri a.

Pou plis enfomasyon ou kapab rele nan nimewo sa yo:
2944-2398; 3702-2846.

Mèsi